Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Tài chính đóng vai trò quan trọng trong một tổ chức, doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn hoạt động cũng cần có nguồn tài chính, dòng tiền, sự luân chuyển của tiền tệ. Nguồn tài chính trong một doanh nghiệp luôn biến động và có sự luân chuyển.

Vậy làm thế nào để biết được doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hay không? Kỳ này doanh nghiệp kinh doanh lỗ hay lãi, sự biến động tài chính, tiền tệ, tài sản ra sao…Điều đó dựa vào việc phân tích báo cáo tài chính công ty. Vậy phân tích báo cáo tài chính là gì? Thế nào là báo cáo tài chính? Tại sao cần phải phân tích báo cáo tài chính? Mục đích của báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của báo cáo tài chính? Thì hãy cùng Học Viện Doanh Nhân PTI – Tập Đoàn Giáo Dục Đào Tạo PTI tìm hiểu ngay nhé.

Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Trước hết để hiểu rõ thuật ngữ phân tích báo cáo tài chính thì bạn cần phải hiểu được báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền, sự biến động, thay đổi của tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, sự kinh doanh lỗ hay lãi. Thông qua bảng báo cáo tài chính những người sử dụng báo cáo dễ dàng trong việc đưa ra quyết định về kinh tế.

khái niệm về báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đưa nhận xét, đánh giá và có quyết định kinh tế tốt hơn nhằm tìm kiếm thu nhập và sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính

Việc phân tích báo cáo tài chính giúp cho người sử dụng đọc báo cáo tài chính có căn cứ chính xác nhờ các số liệu từ báo cáo.

Từ việc phân tích báo cáo tài chính mà người sử dụng sẽ có quyết định đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư.

Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính

Chu kỳ báo cáo tài chính của một doanh nghiệp sẽ được phân tích theo định kỳ hàng quý, hàng năm.

Việc phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn quan trọng với cả khách hàng, nhà đầu tư. Ý nghĩa báo cáo tài chính cụ thể sau:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích bao gồm: Sự biến động của tài sản, nguồn vốn, vốn chủ sở hữu, các loại chi phí, nợ phải trả, các khoản nợ phải thu, doanh thu, lợi nhuận, doanh nghiệp kinh doanh lãi hay lỗ.
 • Thông qua đó chủ doanh nghiệp và các bộ phận liên quan sẽ tiến hành phân tích tình trạng hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp bao gồm: Biến động nguồn tiền, doanh thu từ hoạt động nào là chủ yếu, khả năng thanh toán, từ đó sẽ có các quyết định quản trị đúng đắn.
 • Thông qua phân tích tài chính sẽ thấy được sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, dự báo được vấn đề tài chính và sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ là căn cứ để xây dựng các kế hoạch đầu tư, phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua phân tích báo cáo tài chính từ đó nhà đầu tư, khách hàng sẽ có quyết định xem xét, việc hợp tác ký kết hợp đồng, đầu tư…
Từ thực tiễn ý nghĩa của các loại báo cáo tài chính và việc phân tích báo cáo tài chính có tầm quan trọng đặc biệt. Nhưng không phải ai cũng biết phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả nhất. Ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.
nguyên tắc báo cáo tài chính

Làm thế nào để để có thể phân tích báo cáo tài chính hiệu quả nhất?

Trước hết để phân tích báo cáo tài chính hiệu quả ta phải nắm rõ được nguyên tắc trong báo cáo tài chính và mục đích của báo cáo tài chính là gì.

Nguyên tắc trong báo cáo tài chính

Việc lập báo cáo tài chính phải dựa trên các nguyên tắc sau: 

 • Nguyên tắc giá gốc: Tài sản được ghi nhận theo giá gốc, giá gốc được hình thành theo số tiền hoặc khoản tiền tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó tại thời điểm ghi nhận.
 • Nguyên tắc phù hợp: Trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp. 
 • Nguyên tắc nhất quán: Đảm bảo cho thông tin mang tính ổn định và có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán với nhau.
 • Nguyên tắc thận trọng: Là việc xem xét, cân nhắc, có những phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Xử lý, ghi nhận các thông tin trọng yếu.
 • Nguyên tắc cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi vào sổ kế toán tại thời điểm phát sinh.
 • Nguyên tắc hoạt động liên tục: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường.
Nội dung của báo cáo tài chính
Một báo cáo tài chính chi tiết sẽ  bao gồm 4 nội dung chính như sau:
 • Bảng cân đối kế toán: Là bảng tóm tắt và phản ánh tổng tài sản, nguồn vốn của tổ chức tại thời điểm phân tích. Điều đó phản ánh nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Cho người đọc báo cáo tài chính biết được chi phí phát sinh, thu nhập ròng, các khoản phải trả, phải nộp, thể hiện doanh nghiệp hoạt động lãi hay lỗ trong kỳ phân tích…
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Thể hiện luồng tiền thu chi trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Là mục bắt buộc được đính kèm trong báo cáo tài chính. Nó dùng để phân tích chi tiết những thông tin, số liệu đã trình bày ở ba báo cáo trên.
Làm thế nào để phân tích báo cáo tài chính hiệu quả
Để phân tích báo cáo tài chính hiệu quả, người sử dụng, người đọc hiểu báo cáo tài chính cần phải đảm bảo các yêu cầu như sau:
 • Có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn về đọc hiểu báo cáo tài chính.
 • Xác định chiến lược của công ty: Bằng việc phân tích các yếu tố liên quan đến lĩnh vực mà công ty đang theo đuổi. Bản chất của sản phẩm hoặc dịch vụ do công ty đang hoạt động như tính độc đáo của sản phẩm, lợi nhuận, chi phí được thể hiện trong báo cáo tài chính.
 • Đánh giá chất lượng báo cáo tài chính: Dựa vào các bảng báo cáo như bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính người đọc báo cáo tài chính cần phân tích được chi tiết các số liệu từ đó.
 • Phân tích được lợi nhuận và rủi ro: Từ các số liệu cụ thể trên báo cáo người đọc báo cáo cần thấy rõ được lợi nhuận của công ty, các rủi ro liên quan đến nợ phải trả, chi phí so với lợi nhuận.. từ đó định hướng tiếp các kế hoạch phát triển và đầu tư.
 • Thường xuyên trau dồi, bổ sung các kiến thức liên quan đến nghiệp vụ kế toán, phân tích báo cáo tài chính.

mục đích của báo cáo tài chính là gì
Báo cáo tài chính là hoạt động thường niên của một doanh nghiệp nhưng không phải ai cũng hiểu ngọn ngành được các số liệu và phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả. Việc phân tích báo cáo tài chính hiệu quả sẽ hình thành nên những quyết định tài chính khôn ngoan và chính xác.

Vậy làm thế nào để phân tích báo cáo tài chính hiệu quả hãy tìm hiểu tiếp.

Khóa học ngắn hạn về phân tích báo cáo tài chính

Trước sự phát triển của kinh tế và thực trạng biến động của nhiều doanh nghiệp, việc phân tích báo cáo tài chính là việc làm rất cần thiết, nhiều người quan tâm.

Nắm được xu thế đó, Học Viện Doanh Nhân PTI – Tập Đoàn Giáo Dục Đào Tạo PTI đã triển khai chương trình đào tạo “Phân tích báo cáo tài chính”.

Chương trình đào tạo sẽ giúp cho các cấp lão đạo doanh nghiệp, các nhà quản lý tài chính- kế toán, các nhà đầu tư, chuyên viên tài chính…sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tỷ số, phân tích xu hướng và phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả.

Bài viết trên là những chia sẻ hữu ích về phân tích báo cáo tài chính cũng như việc làm thế nào để phân tích báo cáo tài chính hiệu quả. Hy vọng bài viết góp phần bổ sung kiến thức trong lĩnh vực tài chính cũng như giúp chúng ta có những quyết định về tài chính một cách hiệu quả, chính xác.

Tham gia khóa học bạn hãy liên hệ:

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC  0 0 phiếu bầu
  Xếp hạng bài viết
  Đăng ký
  Thông báo về
  guest
  0 Bình luận
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả các bình luận
  hotlineHotline
  chat facebookChat Facebook
  chat zaloChat Zalo